ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ИнМениджмънт“ ООД
ЕИК 201178520, за използването на услуги и съдържание чрез уебсайта tihastaya.bg

Настоящите общи условия уреждат реда и условията, при които „ИнМениджмънт“ ООД, ЕИК 201178520, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Ангел Кънчев“ № 26, ет. 2, регистрирано в Република България, представлявано от управителя Александър Георгиев Костадинов, предоставя достъп до съдържание и продажба на услуги, респ. условията, при които потребителите могат да използват/ закупят последните.

Преди да започнете да използвате нашата уеб страница, Ви съветваме да се запознаете с тези Общи условия за нейното ползване.

I. ПОНЯТИЯ

1. „Доставчик“ е „ИнМениджмънт“ ООД, ЕИК 201178520, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Ангел Кънчев“ № 26, ет. 2, регистрирано в Република България, представлявано от управителя Александър Георгиев Костадинов,
2. „Потребител“ е физическо лице, което под каквато и да е форма ползва услугите или съдържанието, предоставяни чрез уебсайта, администриран от доставчика, за лични цели, включително и лице, сключило договор за предоставяне на услуги с Доставчика.
3. „Кошница“ е обособен графичен елемент от уебсайта tihastaya.bg, визуализиращ данни за избраните от потребителя услуги и стоки, които ще бъдат предмет на поръчка.
4. „Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, непредвидимо към момента на сключване на договора, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
5. „Съдържание“ е всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал, информация или цифрово съдържание, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на уебсайта tihastaya.bg от доставчика на услуги върху сървър на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация, които не се доставят на материален носител и достъпът до които се осъществява чрез уебсайта tihastaya.bg .
6. „Уеб страница“ е хипертекстов документ, съдържащ файлове, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуално и друго съдържание, достъпът до който се осъществява чрез унифициран адрес на ресурс (URL).
7. „Уебсайт“ е съвкупност от уеб страници, съдържащи текст, звук, изображение, електронни препратки, компютърни програми (софтуер) или други материали и ресурси, които са налични в Интернет и достъпът до които може да се осъществи на унифициран адрес на ресурс (URL) в електронна съобщителна мрежа чрез използването на протокол за прехвърляне на хипертекст (http/https).
8. „Медиен поток“ представлява предаване на постоянен поток от аудио и/или видео сигнали чрез електронна съобщителна мрежа от уебсайта tihastaya.bg или посредством електронна препратка към уебсайтове или приложения, създавани, поддържани и администрирани от трети лица, до крайно устройство на Потребителя, което му предоставя възможност да гледа и слуша съдържанието в реално време и многократно, включително с опции за стартиране, спиране, и превъртане, без да се съхранява постоянно копие на съдържанието или да се предоставя възможност за неговото изтегляне и записване.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ
1. Предлаганите от Доставчика услуги имат за цел да подпомогнат различни аспекти от личностното развитие и израстване на всеки индивид, като отчитат най-подходящия индивидуален подход за обучение и въздействие за постигане на оптимални резултати.
2. Безплатно или срещу възнаграждение Доставчикът предоставя на потребителя достъп до аудио-визуално и друго цифрово съдържание, включващо, но неограничено до информационни видео клипове, интервюта, уебинари, електронни книги и други ресурси относно личностното развитие и израстване на всеки индивид.
3. Характеристиките и съдържанието на всяка от предлаганите от Доставчика услуги са подробно описани на съответната уеб страница от сайта.
4. За услугата „Презареждане“ Доставчикът предоставя на Потребителя достъп до цифрово съдържание чрез уебсайта tihastaya.bg за лично ползване и на територията на целия свят. Достъпът се предоставя на Потребителя при поискване, чрез медиен поток (streaming), в избрани от потребителя време и място след отключване от страна на Доставчика на съдържанието по всеки от модулите на услугата. Отключването на модулите, респ. получаването на достъп от Потребителя се извършва поетапно след стартиране на услугата на съответната дата, фиксирана в сайта.
5. Чрез потребителския си профил Потребителят има достъп до цифровото съдържание на услугата „Презареждане“ в продължение на 1 година, считано от датата на приключване на услугата.

III. ЗАКУПУВАНЕ НА УСЛУГИ

1. Потребителят може да закупи услугите от категории „Коучинг“/ „Менторство“/ „Презареждане“, като следва следните стъпки:
Стъпка 1: Натиснете върху полето на категориите „Коучинг“/ „Менторство“/ „Презареждане“ и внимателно се запознайте с техните характеристики, описани на съответната уеб страница на сайта.

Стъпка 2: Изберете точния вид услуга от съответната категория (когато категорията включва различни видове услуги):
От „Коучинг“
„Индивидуален пакет“ или „Единична коучинг сесия“

От „Менторство“
„Индивидуален пакет от 3 сесии“
„Инидивидуален пакет от 5 сесии“
„Eдинична менторска сесия“,

като натиснете върху бутона „Купи тук“/ „Запиши се“, който се намира непосредствено под съответната услуга. Сайтът автоматично извежда избраната услуга. В случай, че желаете да продължите с процеса по закупуване на услугата и същата да бъде добавена във вашата „количка“, натиснете бутона „Купи“.

Стъпка 3: За да финализирате Вашата поръчка, можете да натиснете върху зеления прозорец „Преглед на количката“ или върху изображението на количка в горния десен ъгъл на сайта. Сайтът извежда избраните от Вас услуги, като имате възможност да прегледате, проверите и промените съдържанието на кошницата.

Натиснете бутона „Приключване на поръчката“ и сайтът ще изведе начините на плащане за избраната услуга.
В случай че вече сте били наш клиент, моля попълнете Вашите потребителско име / имейл и парола в празните полета, които сайтът извежда при натискане на бутона „Кликнете тук за влизане“.
В случай че не сте били наш клиент, следва да попълните данните си в задължителните полета. След попълване на задължителните полета и натискане на бутона „Поръчване“ сайтът автоматично ще Ви направи регистрация, като на посочения от Вас имейл ще Ви бъде изпратено съобщение с потвърждение за извършената регистрация и посочване на парола.
Преди натискане на бутона „Поръчване“, Ви съветваме да се запознаете подробно с настоящите Общи условия, с Политиката ни за поверителност и с Политиката ни за използване на „бисквитки“.
Приемането на Общите условия, Политиката за поверителност, предоставянето на съгласие за регистрация на потребителски профил и изявлението за информираност относно срока за упражняване на отказ, чрез поставянето на отметка във всеки от чекбоксовете пред тях е задължително, за да бъде изпратена поръчката на Потребителя до Доставчика.

Стъпка 4: Плащане

В случай че сте избрали като начин на плащане „Банков превод“ автоматично ще бъдете пренасочени към уеб страница, на която се съдържа следната информация, необходима за извършване на банковия превод: пълна левова стойност на услугата, която следва да бъде заплатена; данни за банковата сметка, към която сумата следва да бъде наредена; нейният титуляр; данни за банката, която администрира банковата сметка; номера на поръчката, който следва задължително да бъде посочен от потребителя като основание за превода. На посочения от Вас имейл ще получите електронно съобщение с потвърждение на поръчката и с посочване на същия обем информация.

В случай че сте избрали като начин на плащане „на каса“ в EasyPay на посочения от Вас имейл ще получите електронно съобщение с потвърждение на поръчката и с посочване на код за плащане.

В случай че сте избрали като начин на плащане чрез еPay или чрез карта на виртуален ПОС терминал, сайтът ще Ви препрати автоматично към уебсайта на съответния доставчик на платежни услуги, където следва да въведете данните за плащане чрез избрания платежен инструмент. На посочения от Вас имейл ще получите електронно съобщение с потвърждение на поръчката и което съдържа информация за избрания метод на плащане.

2. Плащането на поръчаните услуги се счита за извършено със заверяването на сметката на Доставчика, ако избраният от потребителя метод на плащане е чрез банков превод или картово разплащане, или чрез заверяване на виртуалния портфейл на доставчика на услуги, ако избраният от потребителя метод за плащане е чрез онлайн разплащане посредством посредник за извършване на онлайн разплащания еPay, със сума, равна на крайната цена на заявената услуга, и валидно посочен номер на поръчката.
3. При закупуване на услуги от категориите „Коучинг“/ „Менторство“, в срок от 3 работни дни, считано от датата на извършване на плащането на закупените услуги, консултант от екипа на Доставчика се свързва с Потребителя на посочения от последния телефонен номер. Потребителят следва да заяви пред консултанта начина на предоставяне на закупените услуги – онлайн или наживо в офиса на Доставчика, както и да посочи ден и час за провеждане на сесиите, съобразно графика на Доставчика.
4. При закупуване на услуга от категория „Презареждане“ Потребителят ще получава достъп до съдържание по всеки от модулите на програмата поетапно всяка седмица след стартиране на програмата на съответната дата, фиксирана в сайта.
5. Потребителят потвърждава, че се е запознал със съдържанието на настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва с всяко използване на услугите и съдържанието, достъпни чрез уебсайта tihastaya.bg.
6. Използване по смисъла на предходната точка включва, но не се ограничава до всяко отваряне, визуализиране и възпроизвеждане на уеб страница от уебсайта tihastaya.bg , натискане или докосване върху електронна препратка, видима на началната (заглавна) страница или на която и да е друга уеб страница от уебсайта tihastaya.bg .
7. В случай че потребителят не е съгласен с някоя от клаузите на настоящите общи условия, той не следва да използва уебсайта tihastaya.bg или която и да е от услугите, достъпни чрез него. В случай че потребителят вече ги е използвал или ги използва, той следва да преустанови използването им незабавно и да напусне уебсайта tihastaya.bg.
8. Информацията за предлаганите услуги не следва да се разглежда като обвързваща Доставчика оферта. С извършването на електронното изявление чрез натискането на бутона „Поръчай“ потребителят отправя обвързваща оферта за закупуване на избраните услуги от доставчика на услуги. С постъпването на електронното съобщение за потвърдена поръчка в посочената от потребителя електронна поща офертата на потребителя се смята за приета и договорът за предоставяне на услуги се счита за сключен.
9. За Доставчика възниква задължение за предоставяне на избраните услуги след като получи плащане за последните по реда на настоящите Общи условия.
10. За възникналите договорни отношения между Доставчика и Потребителя се прилагат Общите условия в актуалната им редакция, обявена на уеб сайта tihastaya.bg към момента на сключване на договора, с които Потребителят се е запознал и изрично се е съгласил.
11. При закупуване на услугите от категории „Коучинг“ и „Менторство“, договорът е сключен за срок до осъществяване на последната сесия, включена в съответната услуга.
12. При закупуване на услуга от категорията „Презареждане“ периодът за достъп започва да тече от стартиране на последната с отключване на първия модул на съответната фиксирана в сайта дата и продължава за срок до 1 година, считано от датата на отключване на последния модул, включен в услугата.
13. Плащане чрез еPay или чрез карта на виртуален ПОС терминал се осъществява във виртуална среда, контролирана от съответния доставчик на платежни услуги, и личните данни, предоставени при използването последната се съхраняват и обработват при условията на същия доставчик на платежни услуги.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребителят използва уебсайта tihastaya.bg (по долу за краткост „уебсайта“; „сайта”) по реда и условията на тези Общи условия.
2. Право да използва уебсайта има всеки Потребител, който е дееспособен, навършил е 18 години и не е поставен под пълно или ограничено запрещение.
3. С приемането на тези Общи условия, Потребителят декларира, че е дееспособен и съгласно действащото българско законодателство не са налице пречки да поема договорни задължения.
4. Потребителят заплаща цената на закупените услуги по един от посочените в настоящите Общи условия начини за плащане.
5. Потребителят въвежда вярна и точна информация в полетата, в които се изисква такава.
6. Със закупуването на/ регистрирането за услуги за първи път от Доставчика, Потребителят предоставя информирано съгласие за извършването на регистрация на негов потребителски профил. За следващи покупки на услуги Потребителят използва вече регистрирания си потребителски профил.
7. Потребителят е информиран, че за да получи достъп до предлаганите от Доставчика услуги, независимо дали същите се предоставят срещу възнаграждение или безплатно, е необходимо да има регистриран потребителски профил на сайта.
8. При закупуване на услуги от категорията „Коучинг“/ „Менторство“ чрез потребителския си профил потребителят може да проследява история и статус на своите поръчки.
9. При закупуване на услуги от категорията „Презареждане“ чрез потребителския си профил потребителят може да проследява история и статус на своите поръчки, както и да има достъп до съдържание, в това число видеа и материали в електронен формат в сроковете, установени в настоящите Общи условия.
10. Потребителят има право да ползва услугите, достъпни чрез уебсайта tihastaya.bg само за лични цели, извън рамките на всякаква търговска или професионална дейност.
11. Потребителят има право да ползва услугите от категория „Презареждане“ чрез неограничен брой крайни устройства при спазване на изискванията на настоящите общи условия.
12. Потребителят има право да иска и получава информация от Доставчика, отнасяща се до условията за ползване на услугите.
13. Потребителят няма право да използва цифровото или друго съдържание за търговски цели; да го разпространява, представя публично, излъчва по безжичен път, предава и препредава по кабел; да го превежда на друг език; да го преработва и синхронизира; да предлага по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица до съдържанието или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях; да записва или съхранява копия на съдържанието, да предоставя на трети лица копия на съдържанието; и да предоставят на трети лица услуги, свързани с предоставения му достъп до съдържанието.
14. Потребителят се задължава да не се представя за друго лице или за представител на друго физическо или юридическо лице или група от лица, които не е овластен да представлява, или по какъвто и да било начин да въвежда в заблуждение доставчика на услуги или трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена професионална или друга група.
15. Потребителят има право да получи фактура, издадена от Доставчика, за заплатените възнаграждения за ползването на услуги. В случай че Потребителят желае да му бъде издадена фактура, той следва да уведоми Доставчика и да му предостави допълнителни данни съгласно изискуемите от Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност задължителни реквизити на фактурата.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Доставчикът предоставя на Потребителя чрез уебсайта tihastaya.bg безплатно или срещу възнаграждение услуги, които включват, но не се ограничават до: услуги по търсене, обработване и предоставяне на достъп до информация и съдържание, достъпни за потребителя във вид на текст, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуални ресурси и други, услуги по сключване на договор за предоставяне на услуги; услуги по изпращане на периодичен информационен бюлетин чрез електронна поща, както и всякакви други свързани услуги.
2. При закупуване / регистрация на за всяка от услугите, чрез уебсайта Доставчикът прави автоматична регистрация на потребителски профил на всеки Потребител
3. Доставчикът не предоставя възможност за сваляне и записване на видео и звукови файлове.
4. При избор на съответната услуга Доставчикът предоставя на Потребителя в пълен обем информацията за характеристиките на услугата съгласно Закона за защита на потребителите. В случай че достъпът до уебсайта tihastaya.bg се осъществява от мобилно устройство, на потребителя се предоставя като минимум информацията по чл. 49, ал. 5 от Закона за защита на потребителите, а достъп до пълната информация за услугата и текста на настоящите общи условия се предоставя чрез електронна препратка.
5. Доставчикът предоставя услугите в съответствие с уговореното в настоящите Общи условия и полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя да ползва услугите нормално и необезпокоявано.
6. Доставчикът на услуги има право да получи възнаграждение в съответния размер, обявен на уебсайта за всяка от услугите при покупка на услуги от страна на Потребитея.
7. Доставчикът на услуги има право да изпраща на Потребителя търговски съобщения, отнасящи се до услугите, предоставяни чрез уебсайта.
8. При отказ от получаване на търговски съобщения Потребителят следва да заяви своето желание да не получава търговски съобщения от Доставчика чрез натискане върху електронна препратка за автоматично отписване, която е обозначена в съдържанието на съответното електронно съобщение.
9. Доставчикът има право да ограничи и да преустанови достъпа на Потребителя до съдържание на сайта, както и да уведоми компетентните държавни органи, ако по преценка на Доставчика чрез поведението си Потребителят извършва неправомерни действия, нарушава разпоредбите на действащото българско законодателство или настоящите общи условия. Доставчикът уведомява Потребителя за всяко ограничаване или преустановяване на услугите чрез изпращане на електронно съобщение на адреса на електронна поща на потребителя.
10. В случай на многократни и повтарящи се нарушения на Общите условия от страна на Потребителя, Доставчикът има право да заличи потребителския профил след изпращане на електронно съобщение на адреса на електронна поща на потребителя.
11. Доставчикът има правото да променя съдържанието на услугите с цел тяхното подобряване и актуализиране. Информация за предстоящи промени се публикува под формата на съобщение на уебсайта своевременно.
12. Доставчикът има правото да поставя на всяка от уеб страниците на уебсайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на доставчика на услуги.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ

1. Предлаганите чрез уебсайта tihastaya.bg услуги изискват наличие на интернет свързаност на съответното крайно устройство на Потребителя, чрез което се ползват услугите.
2. За получаване на достъп до всяка от услугите на уебсайта, в това число до семинари /уебинари, независимо дали се предоставят безплатно или срещу възнаграждение, се изисква регистрация по реда на настоящите Общи условия.
3. Услугите, предоставяни чрез уебсайта са достъпни на български език.
4. В случаите, в които част от съдържанието не е достъпно на български език, същото се предоставя на съответния чужд език, а при наличие на възможност – с превод или субтитри.
5. Достъпът до аудио-визуалното цифрово съдържанието при предоставяне на услугата „Презареждане“ е защитено от технически средства за защита срещу неразрешено използване. Доставчикът на услуги не поставя ограничения в броя на преглежданията или използванията на цифровото съдържание в рамките на периода на достъп до същата услуга.
VII. ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНОТО

1. Потребителят има право да се откаже от договора за услугите от категория „Коучинг“ и „Менторство“ без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в периода от заплащане на услугата до момента, в който консултант от екипа на Доставчика се е свързал с него:

1.1. За „Коучинг“
А) при „Индивидуален пакет“ – за насрочване на среща за „Предварителен опознавателен разговор за изясняване на целите“
Б) при „Единична коучинг сесия“ – за насрочване на дата за провеждане на сесията;

1.2. За „Менторство“
А) при „Индивидуален пакет от 3 сесии“ – за насрочване на среща за „Въвеждащ разговор за изясняване на целта“
Б) при „Индивидуален пакет от 5 сесии“ – за насрочване на среща за Въвеждащ разговор за изясняване на целта“
В) при „Eдинична менторска сесия“ – за насрочване на среща за „Въвеждащ разговор за изясняване на целта“

2.1. Потребителят има право да се откаже от договора за услугите от категория „Презареждане“ без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в периода от заплащане на услугата до деня, предхождащ датата на стартиране на първия модул от същата услуга, която дата е фиксирана и обявена на видно място в уебсайта tihastaya.bg .
2.2. С настъпване на 00:00 ч. на датата, фиксирана за стартиране на първия модул на услугата „Презареждане“, Потребителят губи право на отказ от договора.

3. За осъществяване на правото на отказ Потребителят изпраща на посочения за контакт в уебсайта имейл на Доставчика – info@tihastaya.bg следния примерен текст с попълнена информация на съответните места и зачертаване на ненужния текст, който текст има реквизитите на стандартния формуляр за отказ към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите:

„ До ……………………………(името на търговеца и електронният му адрес):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за предоставяне на следната услуга …………………
– Поръчана на ……………………..
– Име на потребителя/ите ………………………..
– Адрес на потребителя/ите ………………………………..
– Дата ………………………….“

4. Потребителят има право да заяви отказ от договора за предоставяне на услуги и пред консултант от екипа на Доставчика, който се е свързал с Потребителя в сроковете, установени в настоящите Общи условия. В този случай не е необходимо Потребителят да изпраща имейл с описаното в т.VII.3 съдържание.
5. Доказването на заявен отказ е в тежест на Потребителя.
6. В срок до 14 дни, считано от датата на упражняване на правото на отказ от договора, Доставчикът връща на Потребителя заплатената за съответните услуги сума, като възстановява последната по картата, с която е заплатено, ако е извършено картово онлайн разплащане; по банковата сметка, от която е преведена сумата, ако е заплатено с банков превод; по съответния еPay акаунт, ако е извършено онлайн разплащане посредством посредник за извършване на онлайн разплащания еPay. В случай на възстановяване на сумата чрез банков превод или посредством еPay, разходите са за сметка на Потребителя.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

1. Потребителят има право на предяви рекламация пред Доставчика на закупените услуги в 14-дневен срок, считано от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
2. Рекламацията се подава чрез електронно съобщение до Доставчика на имейл адрес info@tihastaya.bg .
3. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
4. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията съгласно чл. 125, ал. 4 от Закона за защита на потребителите.
5. Доставчикът приема рекламацията, ако тя е направена своевременно.
6. Доставчикът се произнася по основателността на рекламация в 14-дневен срок, считано от нейното приемане.

IX. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

1. Доставчикът на услуги полага дължимата грижа съдържанието в уебсайта да се поддържа винаги вярно и актуално, но не гарантира достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира с конкретни срокове за актуализиране на информацията, освен ако не е посочено нещо различно на уебсайта.
2. Доставчикът на услуги не носи отговорност за претърпени от Потребителя вреди вследствие на посочване на неверни данни от потребителя при заявяването на услуги, както и за вреди, произтекли вследствие на неправомерен достъп до услугата чрез използване на чужди данни за достъп.
3. Доставчикът на услуги не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън контрола на доставчика на услуги, включително в случаи на случайно събитие, непреодолима сила, прекъсване на глобалната или локалната интернет свързаност, породено от повреди в основната физическа инфраструктура, неправилна софтуерна конфигурация, свръхнатоварване на мрежата, атаки от тип „отказ от услуга“ и всякакви други проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на доставчика на услуги, проблеми, дължащи се на оборудването на потребителя, както и при случаи на неправомерен достъп или неправомерна намеса на трети лица във функционирането на информационните системи на доставчика на услуги или сървърите на доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация.
4. Доставчикът на услуги не носи отговорност за непредоставяне на услуги, прекъсвания или влошавания на качеството на услугите, когато последните се дължат на несъобразяване с изискванията за осигуряване на технически необезпокоявано използване на услугите съгласно от настоящите Общи условия.
5. Потребителят отговаря за опазването на своето потребителско име, парола или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с ползването на услугите съгласно настоящите общи условия.
6. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Доставчика за всеки забелязан случай на неправомерен достъп до услугите чрез използване на потребителското му име и парола, както и във всички случаи, когато според Потребителя съществува опасност от такова използване.
7. Потребителят отговаря за всички действия, извършени чрез използване на потребителското му име и парола от него или от трети лица, в случай че потребителят не е уведомил своевременно Доставчика.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът съхранява и обработва предоставените му лични данни по реда и условията, посочени в Политика за поверителност, обявена на този сайт.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените от тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
2. Прогласяването по съдебен ред на нищожността на една или няколко разпоредби от тези Общи условия не влече нищожност на останалите.
3. Споровете, възникнали във връзка с настоящите Общи условия се решават от компетентния съд в Република България.
4. Доставчикът си запазва правото да променя по своя преценка тези Общи условия, като промените влизат в сила от момента на публикуването им и имат действие за напред.
5. В отношенията между Доставчика и Потребителя, възникнали във връзка със закупена услуга се прилагат тези Общи условия, които са действали към момента на закупуването на последната и които Потребителят изрично е приел. Във всички останали случаи в отношенията между Доставчика и Потребителя се прилагат Общите условия, обявени на тази уеб страница и действащи към момента на използването на сайта.

© Copyright - InManagement Ltd | <^>
error: Alert: Content is protected !!